Föräldrasamverkan

En gång per termin har förskolan föräldramöten eller föräldrasamverkan.

Det är viktigt att du är med på dessa träffar för att lära känna övriga föräldrar och för att bli delaktig i den information som ges.

En gång per år har förskolan utvecklingssamtal där föräldrar samtalar men sitt barns mentor och delges barnets individuella utveckling och lärande.

Förskolan har ett förskoleråd där rektor, personal, föräldrar samt politisk fadder är inbjudna. Rådet träffas en gång per termin och syftet med träffarna är att tillsammans se möjligheter och ta fram förslag i syfte att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten på förskolan.

Information angående verksamheten skall kontinuerligt ges till alla föräldrar. Detta sker genom daglig tamburkontakt, genom TYRA appen och vid föräldramöten.