Värdegrund

Vår värdegrund bygger på att ge våra barn
Trygghet Respekt Empati Självkänsla Livslust

Värdegrundsplan


Barn föräldrar och personal har varit delaktiga i arbetet med Vikenstugans värdegrund.

Läroplanens grundläggande värden, att främja varje människas egenvärde och ha respekt för vår gemensamma miljö, måste vi alla ha som grund.
Dessa grundläggande värden kan sammanfattas

•    Människolivets okränkbarhet
•    Individens frihet och integritet
•    Alla människors lika värde
•    Jämställdhet mellan könen
•    Solidaritet med svaga och utsatta
•    Omsorg om och hänsyn till andra människor
•    Rättvisa och jämställdhet
•    Egna och andras rättigheter

Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder.

Mot bakgrund till vad föräldrar, barn och personal har haft för åsikter samt våra  styrdokument har vi på Vikenstugans förskola prioriterat följande konkreta mål för att säkra värdegrunden.

•    Trygghet
•    Respekt
•    Empati
•    Självkänsla
•    Livslust


Trygghet

Vi blir trygga när vi:
•    trivs
•    får visa känslor
•    har en positiv anda i gruppen
•    får uppmärksamhet
•    känner oss delaktiga

Detta uppnår vi genom att
•    ha rak kommunikation
•    vara lyhörda mot varandra
•    se och bekräfta varje individ
•    skapa glädje
•    få ta ansvar


Respekt

Vi känner oss respekterade när vi:
•    får beröm
•    tar ansvar
•    när någon lyssnar på oss
•    tar oss på allvar

Detta uppnår vi genom att:
•    vara ödmjuka mot varandra
•    behandla andra som vi själv vill bli behandlade
•    gemensamma värderingar
•    bra förebilder (ut och leta)
•    vara goda lyssnare
•    acceptera varandras olikheter


Empati

Vi har empati när:
•    vi kan dela med oss
•    visa medkänsla och omtanke
•    hjälper varandra
•    vi kan gråta och skratta med varandra

Detta uppnår vi genom att:
•    vara bra förebilder för varandra
•    vara ödmjuka
•    vara kärleksfulla positiva och glada
•    visa omtanke mot varandra


Självkänsla

Vi känner självkänsla när:
•    får lov att ta plats
•    känner oss sedda
•    uppmuntras
•    vi vågar ta ansvar
•    jag vågar säga nej

Detta uppnår vi genom att
•    bli bekräftade
•    få vara delaktiga
•    får beröm
•    får ta tid
•    får vara jag


Livslust

Vi känner livslust när vi får:
•    vara delaktiga
•    bli bejakade
•    känna arbetsglädje
•    vara nyfikna och kreativa
•    ta egna initiativ

Detta uppnår vi genom att
•    berömma varandra
•    respektera varandra
•    bjuda på oss själv
•    uppmuntra varandra
•    ta vara på all humor
•    vi har rak kommunikation


Alla djur utom människan, vet mycket väl att
livets huvudsakliga mening är att njuta av det.
Samuel Baulder